ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο Innovation and Employability for Women - Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών (e-Women) χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014, με φορέα ελέγχου τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Κωδικός Έργου: ΕΟΧ GR07/3889, ΣΑΕ “013/8”) και διάρκεια υλοποίησης από τον Ιανουάριο 2016 έως το Μάρτιο 2017.

Ο στόχος του ερευνητικού έργου είναι να καθορίσει την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας όσον αφορά τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των γυναικών και ιδιαίτερα των νέων σε τεχνολογίες ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης.

Το έργο θα επικεντρωθεί στην  διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο μπορούν να καταπολεμήσουν τις ανισότητες της απασχόλησης και την προώθηση νέων ευκαιριών για την Επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση των γυναικών και ιδίως, νεαρής ηλικίας.

Το έργο περιλαμβάνει την ανίχνευση και αξιολόγηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, τα εργαλεία και τις αγορές, καθώς και την επαγγελματικά, εκπαιδευτικά,  κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες e-learning.

Μια παράλληλη επιστημονική έρευνα θα καταγράψει και να αναλύσει την τρέχουσα χρήση του Διαδικτύου για σκοπούς απασχόλησης, καθώς και την ευαισθητοποίηση των νέων γυναικών  στην Ελλάδα.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω:

• Έρευνας για την επίδραση των τεχνολογιών ΤΠΕ, τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης για τη δημιουργία νέων μονοπατιών της απασχολησιμότητας.

• Κοινωνικής και γνωστικής έρευνας για τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα για τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια από την άποψη της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας.

• Έρευνας σε κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές της ισότητας των φύλων, την ασφάλεια των κοινωνικών δικτύων για τις γυναίκες, τη χειραφέτηση των γυναικών, τεχνικές e-mentoring, κλπ.

• Έρευνας για πιθανούς τρόπους για την προσαρμογή των παραδοσιακών οικονομικών πρακτικών με δυνατότητες Internet και κοινωνικής δικτύωσης.

• Ανάλυσης και μελέτης των διαφορετικών τεχνολογικών πλατφορμών (Διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές) και εννοιών που οδηγούν σε νέες μορφές γνώσης και ευκαιριών τηλε-εργασίας, την προσαρμογή της τεχνολογίας για την αυτο-απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και άλλες καινοτόμες μορφές ανατροφοδότησης κέρδους από την αγορά ΤΠΕ.

Θα παραχθούν ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και θα οργανωθούν πειραματικά σεμινάρια σχετικά με τις τελευταίες τάσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας

Τέλος, το έργο θα ολοκληρωθεί με μια μελέτη σκοπιμότητας που θα οδηγήσει στη διατύπωση των προδιαγραφών για τη δημιουργία ενός κέντρου έρευνας και καινοτομίας για τις γυναίκες.