ΕΤΑΙΡΟΙ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε) “Δημόκριτος” - Ελλάδα

Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» -ΕΚΕΦΕ «Δ» - ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία με την επωνυμία Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Το 1985 πήρε τη σημερινή του επωνυμία και έγινε αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σε μια έκταση 600.000 τ.μ με κτηριακή επιφάνεια 40,000 τ.μ.

Ο αρχικός στόχος του νεοσυσταθέντος Κέντρου ήταν η προώθηση της πυρηνικής έρευνας και τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε η ευκαιρία για επαναπατρισμό πολλών Ελλήνων επιστημόνων, που συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υποδομών και την οργάνωση της επιστημονικής έρευνας και να τεθούν οι βάσεις για τις μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου.

Σήμερα το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στον ίδιο χώρο – φυσική, χημεία, μικροηλεκτρονική, βιολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, πυρηνική τεχνολογία, ενέργεια, ραδιοφάρμακα- είναι μοναδική και οδηγεί σε επιστημονική αριστεία. Σημείο αναφοράς αποτελoύν επίσης τα επιστημονικά-τεχνολογικά επιτεύγματα και η ποιότητα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.demokritos.gr.  

Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) - Ελλάδα

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Η ΓΓΙΦ υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες: www.isotita.gr.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.) - Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995 με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εταιριών - μελών του.

Ο ΣΕΠΕ, ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της πολιτείας παρέχει έγκυρη και υπεύθυνη γνωμοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΠΕ παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τα μέλη του ΣΕΠΕ είναι επιχειρήσεις του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας, παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ.

Επιτελώντας σύνθετο έργο σε πολλά επίπεδα, ο ΣΕΠΕ παρεμβαίνει δυναμικά, καλύπτοντας το πεδίο του σχεδιασμού, της έρευνας, της προβολής αλλά και της αναγνώρισης των δυνατοτήτων των εταιριών του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.sepe.gr.

Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ) – Ελλάδα

Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ είναι μία μη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως σκοπό την έρευνα και την υλοποίηση μελετών καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων δράσεων που προάγουν την τοπική και την κοινωνική οικονομία και την απασχολησιμότητα, τη δια βίου μάθηση, την κοινωνική φροντίδα και την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η εταιρεία έχει δύο βασικούς άξονες δράσεις που αφορούν αφενός την τοπική αυτοδιοίκηση και αφετέρου τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα,  ασχολείται με έργα που αφορούν την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ενέργεια, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη νεολαία, τη δια βίου μάθηση και την καινοτομία, με θέματα ισότητας κ.ά. καθώς και τη διάδοση της πληροφόρησης που προάγει την ποιότητα ζωής και ενδυναμώνει την κοινωνικη συνοχή.

Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ βρίσκεται στην περιοχή της Αττικής αλλά ασχολείται με έργα που αφορούν ολόκληρο τον Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Τομείς δράσης:
•    Συνεργασία με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης που στοχεύει στην παροχή πληροφοριών και στην επιμόρφωση της νεολαίας, των νέων επιχειρηματιών, των ανέργων, των γυναικών και άλλων ομάδων πάνω σε θέματα όπως ο πολιτισμός, η κοινωνική οικονομία, η τοπική ανάπτυξη και ο τουρισμός.
•    Οργάνωση δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αποβλήτων, την πράσινη ενέργεια και την οικολογική γεωργία.
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δια βίου μάθηση και επιμόρφωση που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απασχολησιμότητα.
•    Ανάπτυξη υποδομών που υποστηρίζουν την κοινωνική φροντίδα, την προληπτική ιατρική, την ψυχολογική υγεία και την άθληση των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων.
•    Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς, ιδιωτικές κ.ά. επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων σε μεγάλο εύρος θεματικών ενοτήτων.

Τα μέλη και οι συνεργάτες της ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, ενώ ο Διαχειριστής της υπήρξε για περισσότερο από 20 χρόνια Δ/νων Σύμβουλος του ΕΛΚΕΔΕ, Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού, εταιρείας έρευνας και ανάπτυξης του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα, από το 2003 εκλέγεται αρχικά ως Δημοτικός Σύμβουλος και σήμερα είναι Αντιδήμαρχος στο Δήμο Πεντέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.crethidev.gr.

Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία (E.C.W.T.) – Νορβηγία

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία (ECWT) αποτελεί έναν Ευρωπαϊκό κόμβο συνάντησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ΜΚΟ, από 26 Χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται για μετρήσιμα και σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με την αύξηση του αριθμού των κοριτσιών και των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας γενικά και των ΤΠΕ ειδικότερα. Το ECWT αποτελεί ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο αναφοράς για παροχή πληροφοριών, για συλλογή και ανάλυση δεδομένων, για έρευνα και ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την προσέλκυση περισσότερων κοριτσιών στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM), για την προσέλκυση και τη συνεχή παρουσία των γυναικών σε μία κοινωνία της γνώσης, και για την προώθηση του γυναικείου ταλέντου με σκοπό την παροχή λύσεων προστιθέμενης αξίας στις ΤΠΕ.

Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία (ECWT) είναι να διασφαλίσει, στη βάση μίας πολυσχιδούς συνεργατικής προσέγγισης από εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα, της κυβέρνησης, του μη κερδοσκοπικού τομέα και του ακαδημαϊκού κόσμου, την μετρήσιμη και ουσιαστική αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της συμμετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την ηγεσία στον τομέα των ΤΠΕ και συναφών κλάδων μέχρι το έτος 2020. Κινητήρια δύναμη για το ECWT είναι οι συνεργασίες και η παροχή προστιθέμενης αξίας στις ήδη υφιστάμενες δομές και οργανώσεις, με την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία συνεργιών, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Η στρατηγική του ECWT εφαρμόζεται μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής (National Points of contacts) που αποτελούνται από Δημόσιους Οργανισμούς (CTI, στην Ελβετία, τον Οργανισμό Τεχνολογίας και Πληροφοριών της Μάλτας), εταιρείες (SAP), πανεπιστήμια (Aalto University στην Φινλανδία το Università Ca 'Foscari Venezia στην Ιταλία, το NTNU στην Νορβηγία, το Πολυτεχνείο του Ρέικιαβικ, Folkuniversitetet Uppsala στη Σουηδία), ΜΜΕ (Global Contact στη Γαλλία), εθνικές ενώσεις τηλεπικοινωνιών και εμπορικές ενώσεις (Agoria στο Βέλγιο, Intera στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Tech στο Ηνωμένο Βασίλειο, InfoBalt και ΜΙΤΤ στη Λιθουανία) και ΜΚΟ (ΑΤΙ στην Ισπανία, Bulgarian Centre for Women and Technology στη Βουλγαρία, e- skills της Δανίας, Girls in Tech στα Σκόπια , Ίδρυμα Perspektywy στην Πολωνία, Women in Tech στην Πορτογαλία, Femei in Tehnologie στη Ρουμανία, HEPIS στην Ελλάδα, Nate στη Ουγγαρία και VHTO στην Ολλανδία). 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ecwt.eu.