ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η δράση αυτή έχει ως στόχο την τεχνική, οργανωτική και οικονομική επίτευξη των στόχων του έργου, τη συγκρότηση της δομής του και την ομαλή λειτουργία του έργου. Οι στόχοι της είναι:

 • Η επιτυχής έκβαση των τεχνικών, οργανωτικών και οικονομικών ζητημάτων,
 • Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της δομής του έργου, η λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση του έργου της και η αποτελεσματική επίλυση των πιθανών εσωτερικών συγκρούσεων του έργου,
 • Η διαχείριση της ροής της επικοινωνίας μέσα στην Κοινοπραξία,
 • Η παρακολούθηση του έργου, καθώς και η έγκαιρη υλοποίηση των παραδοτέων του έργου,
 • Ο καθορισμός των κοινών διαδικασιών για τη χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση,
 • Η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τα ανακύπτοντα θέματα,
 • Η διανομή της πληροφορίας και η παρακολούθηση της σχετικής χρηματοδοτικής ροής,
 • Η συλλογή και υποβολή εκθέσεων του έργου,
 • Ο χειρισμός της συμφωνίας της κοινοπραξίας.

Δράση 2: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο στόχος της δράσης αυτής  είναι η διεξαγωγή:

 • Της έρευνας για την επίδραση των τεχνολογιών ΤΠΕ, τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης για τη δημιουργία νέων μονοπατιών της απασχολησιμότητας (έρευνα αγοράς σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης στο διαδίκτυο).
 • Της κοινωνικής και γνωστικής έρευνας για τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα για women.and νεαρά κορίτσια από την άποψη της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας.
 • Της  έρευνας στις κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές της ισότητας των φύλων, την ασφάλεια των κοινωνικών δικτύων για τις γυναίκες, τη χειραφέτηση των γυναικών, τεχνικές e-mentoring.
 • Της  έρευνας για πιθανούς τρόπους για την προσαρμογή των παραδοσιακών οικονομικών πρακτικών με δυνατότητες Internet και τα social media.

Δράση 3: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ο στόχος της δράσης αυτής  είναι:

 • Να περιγράψει και να αναλύσει το νέο περιβάλλον, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ (διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
 • Να διερευνήσει και να μελετήσει τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές για την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και για την προώθηση των γυναικών στις ψηφιακές δεξιότητες.
 • Να εντοπίσει και να μελετήσει σε βάθος το ρόλο των ΤΠΕ στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και τη χρησιμοποίησή τους για τις νέες μορφές και τάσεις στα μονοπάτια της απασχολησιμότητας.
 • Να διερευνήσει και να αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές και τα εργαλεία που θα μπορούσαν να είναι ο λόγος για τη δημιουργία ενός νέου συνεκτικού και έγκαιρη αντιμετώπιση της πολιτικής μέσα Γυναικεία πρόβλημα ψηφιακών δεξιοτήτων συνολικά.
 • Να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με το πώς δεξιότητες ΤΠΕ μπορεί να ενθαρρύνει και να προωθεί την απασχολησιμότητα των γυναικών στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών.
 • Συνολικά, ο στόχος είναι να δοθεί μια επιστημονική ανάλυση και μελέτη των διαφορετικών τεχνολογικών πλατφορμών (Διαδίκτυο, τα social media, εφαρμογές), που οδηγούν σε νέες μορφές γνώσης και ευκαιριών εργασίας για τις γυναίκες, την προσαρμογή της τεχνολογίας για την αυτο-απασχόληση, της επιχειρηματικότητας και άλλες καινοτόμες μορφές, με σκοπό την προώθηση νέων ευκαιριών για την Επιχειρηματικότητα και την αυτο-απασχόλησης των γυναικών και νεαρών κοριτσιών.

Δράση 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο στόχος της δράσης αυτής  είναι να διασφαλίσει ότι κατά τη διάρκεια του έργου, τις διαδικασίες, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα, ότι πληρούνται τα υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές ποιότητας.

 

Δράση 5: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

 • Η προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και ευαισθητοποίηση μέσω εκδηλώσεων, online και offline εργαλεία.
 • Η εμπλοκή δικτύου φορέων μέσω της δημιουργίας ομάδων πολλών ενδιαφερομένων και την οργάνωση των Συνεδρίων και Ημερίδων.
 • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του έργου με άλλα συναφή έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα των ΤΠΕ.
 • Όλοι οι εταίροι της κοινοπραξίας θα καθορίσουν και θα επικυρώσουν την πιο αποτελεσματική στρατηγική για την προβολή και ευαισθητοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου και θα προωθήσουν τα αποτελέσματα του έργου, αξιοποιώντας την εμπειρία τους και τα δίκτυα επαφών τους.
 • Μία e-learning πλατφόρμα θα δημιουργηθεί για να διευκολύνει την πρόσβαση και τη χρήση των ΤΠΕ από την ομάδα-στόχο του έργου και θα είναι ένα πολύ χρήσιμο και λειτουργικό εργαλείο για τους σκοπούς της προβολής και ευαισθητοποίησης.

Δράση 6: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ανάγκη για την εκμετάλλευση ων αποτελεσμάτων υπαγορεύεται από την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα (βιώσιμο) σχέδιο εκμετάλλευσης που να καταδεικνύει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Θα εξετασθούν τόσο τεχνική και η κοινωνική βιωσιμότητα, όσο και η οικονομική βιωσιμότητα και θα προσφέρει μια εικόνα για την οικονομική βιωσιμότητα της στρατηγικής που ορίζεται, τόσο για την κοινοπραξία στο σύνολό της, καθώς και για τους εταίρους ξεχωριστά.

Η δράση αυτή θα εξετάσει ειδικότερα τους τρόπους μεγιστοποίησης της ενσωμάτωσης της διάστασης του και τον πολλαπλασιασμό των ευρημάτων, τις συστάσεις, τα προϊόντα και τα αποτελέσματα. Αυτό θα επιτευχθεί, κυρίως, μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου εκμετάλλευσης που θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη επίδραση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου. Το σχέδιο θα αναλύσει την περίπτωση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του έργου σε ένα εμπορικά βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες του κάθε οργανισμού-εταίρου. Θα περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση της κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας της συνεργασίας πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου. Ένα καλό σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας δίνει τη δυνατότητα συντονισμού των προσπαθειών, παρακολούθησης της προόδου και εστίασης σε ενέργειες υψηλότερης προτεραιότητας. Η ανάπτυξή του περιλαμβάνει την ανάλυση σχετικά με την οργάνωση πιθανής μελλοντικής συνεργασίας που είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, θα αναλύσει τις αναμενόμενες κοινωνικές επιπτώσεις και τα οικονομικά οφέλη των προϊόντων του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα προϊόντα και τον ανταγωνισμό. Η συνεργασία αυτή θα προσδιορίζει επίσης τις αγορές πιθανός στόχος, συμμαχίες και τους επιχειρηματικούς εταίρους, τη διερεύνηση των κατάλληλων διαύλων και των διαδρομών στην αγορά.

Το δεύτερο πολύ σημαντικό παραδοτέο αυτού του πακέτου εργασίας θα είναι η εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας με τις διαμόρφωση των κατάλληλων απαιτήσεων και προδιαγραφών με σκοπό τη δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας. Η καινοτομία και οι υποδομές για την επιτάχυνση της επιχειρήσεων αποτελούν μία σημαντική πηγή για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο: το προσιτό κόστος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη συγκέντρωση των εταιρειών που βασίζεται στη γνώση και την εγγύτητά τους προς τα κέντρα Ε & Α και το φάσμα των κινήτρων για τους επιχειρηματίες.