Ολοκλήρωση του έργου “Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών” (ieWOMEN) (10/03/2017)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη 2 Μαρτίου, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος η ημερίδα με τίτλο “Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών”, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου ieWOMEN, το οποίο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009 - 2014, με φορέα ελέγχου τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και φορείς υλοποίησης το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ερευνών και μελετών ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ., τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και το  Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία (E.C.W.T.).

Η ημερίδα είχε ως στόχο να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την ανάγκη για την ευαισθητοποίηση των γυναικών και ιδιαίτερα των νέων γυναικών, με στόχο την απασχολησιμότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας, που διενεργήθηκε για τις ανάγκες του έργου, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες για την ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, για ανταλλαγή καλών πρακτικών και ανάδειξη επιτυχημένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων από γυναίκες.

Το έργο έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση, ανάλυση και τεκμηρίωση των δυνατοτήτων που παρέχει το internet, τα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, σύμφωνα με τις οποίες μειώνεται το “χάσμα του φύλου” και επομένως, οι εργασιακές ανισότητες και κατ’ επέκταση ενισχύεται η προώθηση νέων ευκαιριών για την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση  των γυναικών όλων των ηλικιών.

Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα του Έργου

Σήμερα, ο ψηφιακός εγγραματισμός αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα. Η ραγδαία εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και ιδιαίτερα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (inclusive growth), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • ·        Δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους και τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας,
 • ·        Επένδυση σε δεξιότητες,
 • ·        Διά βίου εκπαίδευση που βοηθά τα άτομα όλων των ηλικιών να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές,
 • ·        Εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας,
 • ·        Δικαιότερη κατανομή των ωφελειών της ανάπτυξης προς όλα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι, επομένως, αναμενόμενο οι κυβερνήσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σε όλο τον κόσμο, να σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα και πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση των ΤΠΕ και στρατηγικών για την ψηφιακή ανάπτυξη προκειμένου:

να ενδυναμωθεί το ερέθισμα για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην τεχνολογία και στην καινοτομία

 • ·        Να μειωθούν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού,
 • ·        Να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες «μόνιμες» θέσεις,
 • ·        Να υποστηριχτεί η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η εξωστρεφής δραστηριότητα των επιχειρήσεων,
 • ·        Να βελτιωθεί η κοινωνικής ευημερία και η ποιότητας ζωής των πολιτών,
 • ·        Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.

Η ψηφιακή οικονομία και οι τομείς των ΤΠΕ αναπτύσσονται γρηγορότερα (επτά φορές) σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και αποτελεί, συνεπώς, μία από τις επτά βασικές εμβληματικές πρωτοβουλίες (flagship initiatives) της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020.

Ταυτόχρονα, από τις περισσότερες µέχρι σήµερα µελέτες, προκύπτει ότι η Ευρώπη βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπη µε ένα όλο και πιο διευρυνόµενο χάσµα ψηφιακών δεξιοτήτων. Το γεγονός αυτό, αποτελεί επακόλουθα ένα σηµαντικό παράγοντα ανησυχίας, ακριβώς λόγω της στρατηγικής σημασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µια πιο ανταγωνιστική οικονοµία, σε διεθνές επίπεδο.

Στο ήδη υπάρχον πρόβληµα της έλλειψης στελεχών ΤΠΕ στην Ευρωπαϊκή Αγορά εργασίας, προστίθεται ακόμα πιο έντονα, το πρόβλημα της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών στα επαγγέλματα, που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ.

Στην Ελλάδα της προσπάθειας για έξοδο από την κρίση και τη συνεχιζόμενη ύφεση, οι ΤΠΕ βρίσκονται, τουλάχιστον θεωρητικά,  στον πυρήνα του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, τόσο ως κλαδικό οικοσύστημα από την οπτική πλευρά της προσφοράς, όσο και ως διαδικασία ενσωμάτωσης/διάχυσης της χρήσης τους σε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής της χώρας.

Ωστόσο σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η Ελλάδα, κατατάσσεται στην 26η θέση, μεταξύ των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε. με βάση το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας έρευνας της Επιτροπής, η Ελλάδα σημείωσε ελάχιστη πρόοδο, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, και ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να δράσει ως τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. 

Περιεχόμενα του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Μελέτη για τις νέες τάσεις της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας στις γυναίκες.
 • Πιλοτική e-learning πλατφόρμα και εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν στην έρευνα.
 • Σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τη μελέτη για τη δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας για τις γυναίκες, με έμφαση σε δραστηριότητες ΤΠΕ.

Συμπεράσματα

Τα βασικότερα συμπεράσματα τις έρευνας πεδίου σταχυολογούνται ως εξής:

 • το 38,6% των συμμετεχουσών θεωρεί ότι οι άνδρες υπερτερούν όσον αφορά τις δεξιότητες ΤΠΕ.
 • το 49,3% θεωρεί ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε θέσεις ευθύνης.
 • Οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι γυναίκες στο τομέα της απασχόλησης τον 21ο αιώνα είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η ομαδική εργασία και οι διαπροσωπικές δεξιότητες.
 • Οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους, πιστεύουν ότι δεν υπάρχει διάκριση στο επιχειρείν μεταξύ ανδρών και γυναικών.
 • Το 76,8% των συμμετεχουσών στην έρευνα θεωρεί ότι ο αριθμός των γυναικών επιχειρηματιών σε τομείς που απαιτούν δεξιότητες ΤΠΕ είναι χαμηλός.
 • Το 90,1% των συμμετεχουσών γυναικών θεωρεί ότι το πεδίο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες της επιτυχίας στην οικονομία του 21ου αιώνα.
 • Ως σημαντικότερες για την επιχειρηματικότητα αναδείχθηκαν η καινοτομία και το όραμα/φαντασία, οι οργανωτικές ικανότητες, η δημιουργικότητα, οι ικανότητες διαπραγμάτευσης η επινοητικότητα και η πρωτοβουλία.
 • το 54,4% των γυναικών θεωρεί ότι οι γυναίκες δεν είναι εξίσου παρακινούμενες για σπουδές σε σχέση με τους άνδρες.
 • Το 68,0% θεωρεί ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ των φύλων τόσο στα επαγγέλματα πληροφορικής όσο και στα νέα επαγγέλματα που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας.
 • το 77,9% των συμμετεχουσών γυναικών στην έρευνα θεωρεί ότι οι γυναίκες υπό-εκπροσωπούνται στους κλάδους ΤΠΕ.
 • το 56,3% θεωρεί ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετική στάση απέναντι στους υπολογιστές σε σχέση με τους άνδρες.
 • το 80,5% των συμμετεχουσών στην έρευνα ανέφερε ότι δεν είναι ενημερωμένες για επιμορφώσεις σε δραστηριότητες ΤΠΕ.
 • το 90,9% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν κενά και αναντιστοιχίες μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων.
 • Το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο συσχετίζεται με αυξημένη επάρκεια στη χρήση των ΤΠΕ και προθυμία για επέκταση της γνώσης σε θέματα ΤΠΕ.
 • Οι γυναίκες που μένουν στο εξωτερικό είναι λιγότερο πρόθυμες να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ.
 • Οι ανύπαντρες γυναίκες θεωρούν αφενός ότι οι γυναίκες συναντάνε δυσκολίες σε θέσεις manager και σε θέσεις λήψης αποφάσεων αφετέρου οι άνδρες και οι γυναίκες δεν είναι εξίσου παρακινούμενοι για σπουδές και σταδιοδρομίες σε ΤΠΕ.
 • Η εκπροσώπηση των γυναικών στους κλάδους ΤΠΕ και το χάσμα μεταξύ των φύλων τόσο στα επαγγέλματα πληροφορικής όσο και στα νέα επαγγέλματα, που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας,  αυξάνονται όσο αυξάνεται και ο πληθυσμός.

Για να δείτε τις παρουσιάσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας, πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.iewomen.eu.